بربط

بربط ایرانی احیا شده بربط قدیم ایران می باشد که طراحی مجدد آن توسط استاد ابراهیم قنبری مهر انجام شده است.
قسمتهای اصلی بربط ایرانی عبارتند از :
۱. کاسه(از چوبهای گردو،افرا،رز وود و غیره)
۲. دسته و سر پنجه(عموما از چوب گردو)
۳. صفحه رو(چوب اسپروس یا ِرد سدار)
۴. گوشی ها(آبنوس یا رز وود)
۵. خرک (از چوبهای گردو یا ُرز وود یا آبنوس)


وسعت صدای بربط ۱۰ سیم به صورت زیر

 

و وسعت صدای بربط ۱۱ سیم به صورت زیر می باشد.


بربط به صورت نقشه زیر در کارگاه برادران محمدی تولید می شود .کاسه بربط از ۱۳ ترک تشکیل شده است.

بربط از نظر تزئینات تقریبا محدودیتی ندارد. برای راحتی انتخاب سفارش دهنده وسفارش، بربط های تولید شده از نظر تزئینات و
ظاهر به سه دسته زیر تقسیم بندی شده اند.

۱ . بربط ساده

در این نوع کاسه از انواع چوب گردو ،رُز وود ، افرا وغیره می باشد و یا در صورت سفارش بین ترکها خطی با رنگ مخالف تعبیه
می شود.

۲. بربط با تزیین جناقی

در این نوع روی کاسه نوعی تزئین که به فرم جناقی می باشد اجرا می شود این تزئین از ابداعات
استاد ابراهیم قنبری مهر می باشد.

 

 

۳. بربط با تزئین مهر کاری
در این نوع کاسه و قسمتهایی از رودسته ، سر پنجه ، پشت دسته و سر پنجه و زه لبه صفحه رو با هنر مهر کاری تزیین شده است

 

 

موارد سفارشی
در سه گروه بربط بالا موارد زیر قابل سفارش توسط خریدار می باشد
۱. تعداد سیم یا به عبارت دیگر تعداد گوشی ها ( ۱۰ سیم یا ۱۱ سیم)
۲. جنس صفحه رو از اسپروس یا ردسدار.
۳. جنس گوشی از رُز وود ، آبنوس یا باکس وود
۴. جنس رو دسته (گریپ) از آبنوس یا رُز وود

متعلقات

۱. یکعدد جعبه Hard Case
۲. یکعدد مضراب