فروش یکدستگاه کمانچه

آقای محمد مرادی فروشنده یکدستگاه کمانچه سوپرانو کاسه گردو و سرپنجه طاووسی، همراه 09130117081