اعطای نشان اصالت یونسکو به کارگاه برادران محمدی

مراسم داوری و اعطای نشان برتری کیفیت صنایع دستی در آبانماه سال 1389 (2010 )با حضور داوران بین المللی و همچنین خانم تانی گوجی رییس برنامه های فرهنگی منطقه ای یونسکو برگزار گردید
در آن مراسم عود مهر کاری شده تولید کار گاه محمدی موفق به در یافت نشان کیفییت و بر تری صنایع دستی یونسکو گردید