فروش يك دستگاه تار

آقای جمشیدی فروشنده یکدستگاه تار کاسه گردو ،روی دسته مهرکاری و سرپنجه طاووسی، همراه 09127682190