درباره ما

مسعود محمدی
متولد ۱۳۴۸ شهر اصفهان
دیپلم هنرستان فنی در رشته ی ماشینهای افزار 1367
فوق دیپلم  ساختمان 1374
آغاز فعالیت سازسازی از سال ۱۳۷۰
آشنایی با استاد ابراهیم قنبری مهراز سال ۱۳۷۷ 
و کاربروی سازهای زهی سنتی ایرانی اعم از مضرابی و آرشه ای که دارای صفحه پوست می باشد تار – رباب- کمانچه- قیچک)
وی هم اکنون هم از محضر استاد قنبری مهر کسب فیض مینماید.

 

 


 

 

سعید محمدی
متولد ۱۳۴۹ شهر اصفهان
دیپلم هنرستان فنی در رشته ی ماشینهای افزار1368
فوق دیپلم  ساختمان 1374
آغاز فعالیت سازسازی از سال  ۱۳۷۰
آشنایی با استاد ابراهیم قنبری مهراز سال ۱۳۷۷
و کاربروی سازهای زهی سنتی ایرانی که صفحه روی آنها چوبی می باشد  مانند:
سه تار-عود – بربط وهمینطور انواع شور انگیز این سازها
وی هم اکنون هم از محضر استاد قنبری مهر کسب فیض مینماید.