ابداع جدید بر روی ساز بربط و عود

در سازهای عود و بربط زاویه دسته و سرپنجه بسیار تند می باشد که این مسئله باعث می شود مقدار زیادی از نیروی کوک باعث فشرده شدن بیش از اندازه سیم روی شیطانک شود و ایجاد اختلال در کودک کردن نماید. بدین صورت که سیمها داخل شیار خود روی شیطانک گیر می کنند و در بعضی مواقع نیروی کوک به قسمت مفید سیم (قسمت ارتعاش) منتقل نمی شود یا با صدای تق تق همراه است که به مروز زمان (در مدت چند ماه) باعث پاره گی سیمها در محل شیطانک می شود از طرفی این مشکل باعث می شود که نوازنده نتواند به راحتی به یک کوک دقیق و دلچسب برسد وعموماً بایستی وقت زیادی صرف کوک کردن ساز خود بکند.

ابداعی که درجهت رفع مشکلات فوق انجام شده عبارتست از یک سری غلطک که پشت شیطانک نصب شده (برای هر سیم یک غلطک) و باعث تعدیل فشار کوک روی شیطانک شده و تمام اشکالات فوق را رفع نمودخ. بین هر جفت غلطک یک تکیه گاه در نظر گرفته شده تا بالا و پائین کردن کوک روی یک سیم روی سیمهای دیگر اثر نکند.

طراحی این ابداع به صورتی است که برای عود و بربط و سازهای هم خانواده مانند لوت با هر تعداد سیم قابل اجرا است.

ایده این طرح از استاد ابراهیم قنبری مهر است و طراحی آن در کارگاه برادران محمدی انجام شده و در اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به شماره ۵۸۶۲۳ به ثبت رسیده است.