ابداعات و اصلاحات جدید روی رباب

بعد از این که استاد ابراهیم قنبری مهر اصلاحاتی در ساز رباب به جهت افزایش وسعت صدا و سهولت در نوازندگی انجام دادند (نصب گریپ، قرار دادن پرده فلزی، کم کردن عرض و ضخامت دسته و  ... ) با توجه به نیازهای نوازندگان و مشکلاتی که آنها در ربابهای موجود اشاره می کردند و بررسی و تحقیق روی ربابهاي محلی و اصیل، یک سری تغییرات و اصلاحات در جهت رسیدن به صدایی با کیفیت بیشتر و نزدیک به صدای اصیل و نوازندگی راحت تر انجام شد که عبارتند از :
۱ – چون این ساز اساساً یک ساز بم با حجم صدای زیاد می باشد لذا یک شبکه در حد فاصل بین گریپ و پوست خور نصب شد. طرح شبکه پس از چند بار تجدیدنظر به شکلی که در عکس مشاهده می کنید اجرا می شود.
۲ – برای افزایش بیشتر وسعت صدای رباب طرحی آماده گردید که گریپ تا قسمت ابتدائی پوست خور امتداد یافته و شبکه به دو طرف آن منتقل شد. در این طرح وسعت صدای رباب با 3 سیم ملودی (سیم اصلی) تقریباً 5/2 اکتاو و در ربابهایی با  4 سیم ملودی تقریباً 3 اکتاو می باشد.
۳ – استاد قنبری مهر به جهت سهولت نوازندگی رباب از طول کاسه رباب (قسمتی که واخوان ها روی آن نصب می شود) کم کرده و به همان اندازه به طول دسته اضافه نموده بودند که در این حالت 7 عود گوشی و اخوان روی کاسه نصب می شود لذا برای رسیدن به تعداد  13 عدد گوشی و اخوان در اندازه آلتو و 15 عدد گوشی و اخوان در شاه رباب (سایز باس) گوشی ها در دو ردیف نصب شدند.
۴ – برای سهولت در نوازندگی قطعه ای چوبی با فرم مخصوص در محل تماس ساعد نوازنده با لبه کاسه نصب گردید (شکل های زیر)