کمانچه

کمانچه جزء سازهای زهی آرشه ایی است که تقریبا در بیشتر مناطق ایران یافت می شود.
قسمتهای اصلی کمانچه عبارتند از:
۱. کاسه (از چوبهای گردو،توت ، افرا و ...)
۲. دسته (ازچوب گردو)
۳. گوشی ها (چوب گردو)
۴. گریپ (رز وود)
۵. خرک (چوب کبود)
۶. پوست (در سایز سوپرانو،پوست بره تودلی و در سایزهای آلتو، باس، کنترباس از پوست بز).

کمانچه های تولیدی از نظر سایز:
۱. نرمال ( ۴/۴)
۲. آلتو
۳. باس
۴. کنترباس
نقشه ی زیر بانضمام جدول می تواند مقایسه ای از اندازه های این چهار سایز را نشان دهد.

 

اندازه ها به میلیمتر است

 

A B C

D

کمانچه سوپراتو
340
30 38 120
کمانچه آلتو
360
33.5 43 140
کمانچه (باس)
670 35 63

200

کمانچه (کنترباس) 1020 420 84 240

موارد سفارشی
۱. مهر کاری
مهر کاری در کمانچه در قسمت ترکهای کاسه و در قسمتهایی از دسته انجام می شود.


۲. فرم دسته
در این حالت فرم دسته به دو صورت:
الف: گرد (بالای دسته ضخیم تر از پایین دسته)
ب: به شکل گریپ ویولن (اندازه بالای دسته نازکتر از پایین دسته)
تولید می شود.

۳. نوع سر پنجه

۱. با گوشی های چوبی
۲. با گوشی های پیچی : در این حالت در سر پنجه کوکهای پیچی تعبیه شده و در نتیجه در این کمانچه ها نیازی به تاندور نمی باشد و گوشی ها همزمان کار تاندور را نیز انجام می دهد، ضمنا در سایزهای باس و کنترباس تماما از این سیستم گوشی استفاده می گردد.

۴. جنس کاسه
جنس کاسه رامی توان از چوبهایی مانند گردو و توت ساخت.


متعلقات
۱. یکعدد جعبه Hard Case