تار

تار جز سازهای زهی مضرابی است که دارای ۳ جفت سیم (۶عدد)
می باشد قسمتهای اصلی تار عبارتند از:
۱. کاسه (از جنس چوب توت و یا گردو و آزاد).
۲. رو دسته (از دو ردیف استخوان شتر و مابین آنها یک لایه چوب
فوفل)
۳. خرک (از جنس شاخ قوچ)
۴. گوشی ها (چوب گردو)
۵. پوست روی دهانه ها(پوست بره یا بز تودلی که همان پوست جنین
می باشد)
مضراب تار یک قطعه فلز برنج ، فولاد یا شاخ می باشدکه دنباله آن داخل
موم قرار می گیرد.

وسعت صدای تارحدود ۲.۵ اوکتاو و به صورت

می باشد.

انواع تارهای تولیدی از نظر سایز:
۱. تار نرمال (4/4)
۲. تار (3/4)
۳. تار (1/2)

تار
نقشه زیر به انضمام جدول می تواند مقایسه ای از اندازه های این سه سایز را نشان دهد

اندازه ها به میلیمتر است

 

A B C

D

تار نرمال 4/4 660 260 33 38
تار 3/4
610 240 31.5 36
تار 1/2
535 220 30

34

موارد سفارشی:
۱. تار سه اوکتاو
نصب یک قطعه اضافی در امتداد دسته و روی نقاره به جهت افزایش وسعت صدار تار

وسعت صدای تار به انضمام قطعه کمکی، سه اوکتاو به صورت

میباشد.

۲. پرده های فلزی
نصب پرده های فلزی در دو شیار ایجاد شده در استخوانهای دسته تار


۳. مهر کاری
روی دسته ما بین دو استخوان از تزئینات مهر کاری استفاده می شود که این تزئینات از
ابداعات استاد ابراهیم قنبری مهر می باشد. 

 

۴. جنس کاسه:
چوب کاسه را می توان از چوب توت و یا گردو انتخاب کرد.

 

متعلقات:
۱. یکعدد جعبه Hard Case
۲. یکعدد مضراب
۳. یکدست سیم