عود

عود جز سازهای زهی مضرابی می باشد که از ۱۰ سیم (۵جفت)
ساخته می شود تا ۱۳ سیم (۶جفت و یک سیم تک)
قسمتهای اصلی عود:
۱. کاسه (از چوبهای گردو،افرا،رز وود،..).
۲. دسته و سرپنجه(عمومااز چوب گردو).
۳. صفحه رو (چوب اسپروس یا رد سدار).
۴. گوشی ها از (آبنوس یا رز وود یا باکس وود).
۵. خرک (گردو یا رز وود یا آبنوس)
وسعت صدای عود به صورت زیر می باشد.

وسعت صدای عود ۱۰ سیم

وسعت صدای عود ۱۱ سیم

وسعت صدای عود ۱۳ سیم

وسعت قابل استفاده برای نوازنده روی هر سیم یک اوکتاو کامل است.

ترکیب عود تولیدی در کارگاه برادران محمدی به صورت نقشه زیربا کاسه 15 ترک می باشد.

 

عودهای تولیدی از نظر تزئینات بسیار متنوع بوده وبرای سهولت در سفارش به سه نوع کلی دسته بندی می شوند:

۱. عود ساده

در این نوع کاسه از انواع چوب گردو ، رُز وود ، افرا و غیره می باشد و یا بنا به سفارش بین ترکها خطی با رنگ مخالف تعبیه می شود.

 

۲. عود با تزیین جناقی
در این نوع،روی کاسه نوعی تزئین اجرا شده که از ابداعات استاد قنبری مهر می باشد که بخاطر ظاهر آن به نام تزیین جناقی مصطلح شده است.

 

 

۳. عود با تزیین مهرکاری

در این نوع،کاسه ، رو دسته ، پشت دسته و سر پنجه و زه لبه صفحه رو با هنر مهر کاری تزیین شده است.

 

 

موارد سفارشی:

در ۳ گروه بالا موارد زیر قابل سفارش توسط خریدار می باشد.
۱. تعداد سیم یا به عبارت دیگر تعداد گوشی ها (عود ۱۰ سیم، ۱۱ سیم و ۱۳ سیم)
۲. جنس گوشی ها از رُز وود یا آبنوس یا باکس وود.
۳. جنس صفحه رو از اسپروس یا رد سدار .
۴. جنس روی دسته (گریپ) ازآبنوس یا رُز وود

متعلقات:
۱. یکعدد جعبه Hard Case
۲. یکعدد مضراب.